De verhoogde concentratie CO2 in de atmosfeer blijft niet zonder gevolgen. Meer broeikasgassen in de atmosfeer, betekent meer warmte en energie. Een ontdekking die reeds in 1896 gedaan werd door de Zweed Svante Arrhenius. Verder onderzoek wees uit dat, hoewel de wereldwijde temperatuur toeneemt, de gevolgen van klimaatverandering per regio kunnen verschillen. Hiervoor werden verschillende klimaatscenario’s ontworpen die rekening houden met onder andere wereldwijde temperatuurstijging en luchtstroming. Deze klimaatscenario’s kunnen de geschatte gevolgen van klimaatverandering in kaart brengen zoals bijvoorbeeld de verhoging van de zeespiegel, dalende productiviteit in landbouw en de gevolgen van extremer weer. Wanneer wereldwijd de zones met grootste impact van klimaatverandering in kaart worden gebracht, blijkt dat landen als China, India, Bangladesh, het Midden-Oosten, eilandgroepen en Oost-Afrika het meest kwetsbaar zijn[1].

Om de gevolgen van klimaatverandering in Europa in te schatten, onderzocht het Europees Milieu Agentschap in 2011 de gevolgen voor de Europese regio’s. Hieruit bleek dat de Scandinavische landen, Polen en de Baltische staten minder negatieve gevolgen zullen hebben van de klimaatverandering. Zuid-Europa, de Balkan en kustgebieden zoals Vlaanderen hebben de meest negatieve gevolgen[2].

studiewerk_klimaatverandering_kaart

De gevolgen voor Vlaanderen werden in 2012 berekend door Technum. Er waren drie mogelijke scenario’s geformuleerd, waar het ‘Midden’ scenario met meest waarschijnlijke is. Dit scenario gaat uit van een stijging van +4,35°C in de zomer tot +2,86°C in de winter voor de periode 2071-2100. De zeespiegel zou +80 centimeter stijgen. De winters worden natter en de zomers droger, maar met meer kans op extreme zomerstormen[3].

In hetzelfde jaar publiceerde de provincie Oost-Vlaanderen het klimaateffectenschetsboek. Hierin wordt dieper ingegaan op de secundaire gevolgen van het wijzigend klimaat. Zo stijgt de temperatuur verder in steden en is er meer kans op zomersmog. In steden en platteland ontstaat er meer overstromingsgevaar. De landbouw heeft last van erosie van vruchtbare bodem en verzilting van de gronden. De huidige biodiversiteit verschuift naar het noorden, waardoor er meer exotische dieren overleven. Hoewel de nood aan verkoeling stijgt, daalt de waterkwaliteit [4].

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2014): Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

[2] European Environmental Agency (2012) Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. ISBN: 978-92-9213-346-7 Beschikbaar op www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012

[3] Technum (2012) Adaptatie aan klimaatverandering: globale kosten en praktische voorbeelden. Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Afdeling Milieu, Natuur en Energiebeleid

[4] Provincie Oost-Vlaanderen & Provincie West-Vlaanderen (2012) Klimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen